Jofel - producent, hurtownia, dystrybucja urządzeń sanitarnych

Regulamin dla Przedsiębiorców

Regulamin dla Przedsiębiorców serwisu jofel.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „APLAUZ KRZYSZTOF MUSIAŁOWSKI” W BYTOMIU

z dnia 5 marca 2015 roku ustalony przez Krzysztofa Musiałowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „APLAUZ Krzysztof Musiałowski” z siedzibą w Bytomiu, pod adresem ul. Wrocławska 72/4, 41 – 902 Bytom, NIP 626 – 118 – 45 – 97, REGON 273582743

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.jofel.pl w stosunku do Klientów, niebędących konsumentami.

§ 1. DEFINICJA POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE
1) APLAUZ – „APLAUZ Krzysztof Musiałowski” w Bytomiu, pod adresem ul. Wrocławska 72/4, 41 – 902 Bytom, NIP 626 – 118 – 45- 97, REGON 273582743;
2) Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nie będąca Konsumentem, zawierająca umowę z APLAUZ za pośrednictwem Sklepu internetowego;
3) Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca za pośrednictwem Sklepu internetowego czynności prawnej (zawierająca umowę) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4) Produkt – towar, który można nabyć za pośrednictwem Sklepu internetowego;
5) Regulamin – niniejszy „Regulamin sklepu internetowego <
APLAUZ Krzysztof Musiałowski> w Bytomiu”;
6) Sklep internetowy – strony internetowe dostępne pod adresem www.jofel.pl prowadzone przez APLAUZ, umożliwiające zawieranie online umów między APLAUZ a Klientami;
7) Towary – rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, będące przedmiotem sprzedaży w Sklepie internetowym;


§ 2. ZAKRES ZASTOSOWANIA REGULAMINU
1. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawieranych między APLAUZ, a Klientami za pośrednictwem Sklepu internetowego.
2. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Klienci mogą zawrzeć umowę pozwalającą dokonać zakupu Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego.


§ 3. ZASADY OGÓLNE
1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację jego postanowień podczas składania Zamówienia. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta ze stosowania zawartych w nim zasad.
2. Podczas składania zamówień w Sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej w dniu składania zamówienia formie.
3. Sklep internetowy www.jofel.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internetowej.
4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.jofel.pl są fabrycznie nowe, oryginalne zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
1. Aby korzystać ze Sklepu internetowego niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
1) komputer z dostępem do Internetu i aktualną wersją przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
2) aktywne konto poczty elektronicznej (e – mail);
3) program umożliwiający otwieranie plików PDF,
4) włączona obsługa plików cookies.
2. W ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, które zapisywane są w systemie teleinformatycznym Klienta. Pliki te wykorzystywane są w celach technicznych do poprawnego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym i są usuwane po jego skutecznym złożeniu.


§ 5. PROCEDURA ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sklep internetowy realizuje zamówienia wyłącznie w dni robocze, nie realizuje zamówień w soboty, niedziele i święta – dni ustawowo wolne od pracy. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta będą realizowane w najbliższym dniu roboczym.
2. Aby złożyć zamówienie w Sklepie internetowym, należy wykonać następujące kroki:
I. płatność przelewem tradycyjnym, płatność przy odbiorze
a. dla Klientów zarejestrowanych:
1) dodać Produkt do koszyka i wybrać ilość produktów,
2) rejestracja,
3) potwierdzenie złożenia zamówienia,
4) wybór sposobu dostawy,
5) wybór sposobu płatności,
b. dla Klientów niezarejestrowanych:
1) dodać Produkt do koszyka i wybrać ilość produktów,
2) wypełnić formularz zamówienia,
3) potwierdzenie złożenia zamówienia,
4) wybór sposób dostawy,
5) wybór sposobu płatności,
II. płatność przez system PayU
a. dla Klientów zarejestrowanych:
1) dodać Produkt do koszyka i wybrać ilość produktów,
2) rejestracja,
3) potwierdzenie złożenia zamówienia,
4) wybór sposobu dostawy,
5) wybór sposobu płatności,
6) płatność,
b. dla Klientów niezarejestrowanych:
1) dodać Produkt do koszyka i wybrać ilość produktów,
2) wypełnić formularz zamówienia,
3) potwierdzenie złożenia zamówienia,
4) wybrać sposób dostawy,
5) wybór sposobu płatności,
6) płatność.
3. Informacje znajdujące się w witrynie Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą dostępnych mechanizmów Sklepu internetowego, składa ofertę zawarcia umowy z APLAUZ, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez APLAUZ przyjęcia zamówienia (potwierdzenia zawarcia umowy) poprzez wysłanie wiadomości na adres e – mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o którym mowa w ust. 3, następuje w terminie 3 dni od momentu prawidłowego złożenia zamówienia zgodnie z ust. 1 pkt. 1 – 5 .
6. Realizacja zamówienia następuje w terminie do 5 dni roboczych od momentu dokonania przez klienta płatności – wpływu środków na rachunek bankowy APLAUZ. W przypadku wyboru opcji „płatność przy odbiorze” w terminie 5 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez APLAUZ.
7. W przypadku braku odpowiedniej ilości Towaru w magazynie, a tym samym braku możliwości realizacji zamówienia w terminie wskazanym w §5 pkt. 6 APLAUZ niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową o tym fakcie, wskazując równocześnie termin w jakim możliwa będzie realizacja złożonego zamówienia. Klient będzie miał wówczas możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia w terminie 2 dni od otrzymania wskazanego maila.


§ 6. CENA I FORMY PŁATNOŚCI
1. Wszystkie ceny Produktów w Sklepie internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
2. Sklep internetowy umożliwia następujące formy płatności:
1) przelew tradycyjny,
2) przelew online w systemie PayU,
3) płatność przy odbiorze.
3. W przypadku wyboru opcji „płatności przelewem tradycyjnym” płatność nastąpi w terminie 5 dni od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
4. Faktury wysyłane są w formie elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektroniczne w terminie 5 dni od przyjęcia zamówienia/razem z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. W celu otrzymania faktury w formie papierowej, dostarczonej razem z Towarem, Klient powinien poinformować o tym fakcie APLAUZ w momencie złożenia zamówienia.


§ 7. REKLAMACJE
1. APLAUZ zobowiązany jest dostarczyć Klientom Produkty bez wad.
2. W przypadku, gdy dany produkt objęty jest gwarancją APLAUZ poinformuje Klienta o tym fakcie oraz sposobie jej realizacji.
3. Klient ma prawo składać reklamacje dotyczące Produktów. Składanie reklamacji odbywania się:
1) drogą elektroniczną na adres e – mail:
biuro@jofel.pl ,
2) w formie pisemnej na adres siedziby APLAUZ ul. Wrocławska 20, 41-902 Bytom
najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania zamówionego Towaru.
4. Przedmiotem reklamacji może być zarzut spełnienia przez APLAUZ świadczenia niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie lub w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności reklamacja może być związana z wadami Towarów objętymi rękojmią lub wadami powodującymi niezgodność Towarów z umową. Zgłoszenie reklamacyjne winno określać dane Klienta oraz zwięzły opis zgłoszonych zastrzeżeń i uwag.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni, chyba że podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku APLAUZ zwróci się do Klienta z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji; termin do rozpatrzenia reklamacji liczony będzie wówczas od daty otrzymania stosownych uzupełnień od Klientów.
6. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, APLAUZ poinformuje o tym Klienta, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.


§ 8. DOSTARCZENIE TOWARÓW
1. Klient ma do wyboru następujące sposoby dostawy Towarów:
1) przesyłka kurierska,
2) w niektórych przypadkach istnieje możliwość osobistego odbioru Towaru w siedzibie APLAUZ/sklepie/magazynie – po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru zamówionego Towaru,
2. Koszty dostawy obciążają Klienta. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz ilości (kg/szt.) zakupionego Towaru. W przypadku zamówienia przez Klienta Towaru za łączną kwotę przekraczającą 500 zł netto dostawa odbywa się na koszt APLAUZ.
3. Sposób i koszt dostawy poza granicę Polski zostaną indywidualnie uzgodnione z Klientem.
4. APLAUZ nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.


§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. APLAUZ jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego Sklepu internetowego i Serwisu.
2. Dane osobowe zbierane są i przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem oraz w celu zawarcia umowy między APLAUZ, a Klientem oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług APLAUZ. Klient może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie danych także w innym zakresie.
3. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług APLAUZ.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy. Nie jest możliwe korzystnie z usługi dostępu do Artykułów anonimowo lub pod pseudonimem.
6. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych APLAUZ nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji umowy, chyba że Klient wyrazi na to odrębną zgodę.
7. Informacje o udostępnianych przez APLAUZ środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną Klient może uzyskać pod Aresem email: biuro@jofel.pl.


§ 10. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. APLAUZ nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z braku możliwości dostępu do Sklepu Internetowego, wynikającego z przyczyn od sprzedawcy niezależnych, siły wyższej, przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Klienta, niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Klienta, niezastosowanie lub naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu.
2. APLAUZ nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego wiadomości elektronicznych (e – mail) jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Klient.

§ 11. INNE POSTANOWIENIA
1. Porozumiewanie się z Klientem odbywa się w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 8:00 do 16:00 w następujący sposób:
1) telefonicznie, pod numerem: 32 787 50 42,
2) drogą elektroniczną, pod adresem:
biuro@jofel.pl
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Tytuły paragrafów mają charakter informacyjny i nie stanowią podstawy dla interpretacji Regulaminu.
4. W przypadku stosowania ogólnych warunków umów, regulaminów lub innych wzorców umownych przez Klienta, nie mają one zastosowania do umów zawieranych zgodnie z Regulaminem.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.jofel.pl, tj. z dniem 16.03.2015 i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z APLAUZ za pośrednictwem Sklepu internetowego.