Jofel - producent, hurtownia, dystrybucja urządzeń sanitarnych

Regulamin dla konsumentów

Regulamin dla konsumentów serwisu jofel.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „APLAUZ KRZYSZTOF MUSIAŁOWSKI” W BYTOMIU
z dnia 18 marca 2024 roku ustalony przez Bartłomieja Wilczańskiego i Marka Gnus prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „APLAUZ S.C.” z siedzibą w Bytomiu, pod adresem ul. Wrocławska 20/19, 41 – 902 Bytom, NIP 626 – 30 – 60 – 161, REGON 528043472

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.jofel.pl w stosunku do Konsumentów.

§ 1. DEFINICJA POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE
1) APLAUZ – „APLAUZ S.C.Bartłomiej Wilczański Marek Gnus” w Bytomiu, pod adresem ul. Wrocławska 20/19, 41 – 902 Bytom, NIP 626 – 30 – 60 – 161, REGON 528043472;
2) Klient – osoba fizyczna, będąca Konsumentem, zawierająca umowę z APLAUZ za pośrednictwem Sklepu internetowego;
3) Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca za pośrednictwem Sklepu internetowego czynności prawnej (zawierająca umowę) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4) Produkt – towar, który można nabyć za pośrednictwem Sklepu internetowego;
5) Regulamin – niniejszy „Regulamin sklepu internetowego <<APLAUZ S.C.Bartłomiej Wilczański Marek Gnus>> w Bytomiu”;
6) Sklep internetowy – strony internetowe dostępne pod adresem www.jofel.pl prowadzone przez APLAUZ, umożliwiające zawieranie online umów między APLAUZ a Klientami;
7) Towary – rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, będące przedmiotem sprzedaży w Sklepie internetowym;


§ 2. ZAKRES ZASTOSOWANIA REGULAMINU
1. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawieranych między APLAUZ, a Klientami za pośrednictwem Sklepu internetowego.
2. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Klienci mogą zawrzeć umowę pozwalającą dokonać zakupu Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego.


§ 3. ZASADY OGÓLNE
1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację jego postanowień podczas składania Zamówienia. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta ze stosowania zawartych w nim zasad.
2. Podczas składania zamówień w Sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej w dniu składania zamówienia formie.
3. Sklep internetowy www.jofel.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internetowej.
4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.jofel.pl są fabrycznie nowe, oryginalne zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
1. Aby korzystać ze Sklepu internetowego niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
1) komputer z dostępem do Internetu i aktualną wersją przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
2) aktywne konto poczty elektronicznej (e – mail);
3) program umożliwiający otwieranie plików PDF,
4) włączona obsługa plików cookies.
2. W ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, które zapisywane są w systemie teleinformatycznym Klienta. Pliki te wykorzystywane są w celach technicznych do poprawnego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym i są usuwane po jego skutecznym złożeniu.


§ 5. PROCEDURA ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sklep internetowy realizuje zamówienia wyłącznie w dni robocze, nie realizuje zamówień w soboty, niedziele i święta – dni ustawowo wolne od pracy. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta będą realizowane w najbliższym dniu roboczym.
2. Aby złożyć zamówienie w Sklepie internetowym, należy wykonać następujące kroki:
I. płatność przelewem tradycyjnym, płatność przy odbiorze
a. dla Klientów zarejestrowanych:
1) dodać Produkt do koszyka i wybrać ilość produktów,
2) rejestracja,
3) potwierdzenie złożenia zamówienia,
4) wybór sposobu dostawy,
5) wybór sposobu płatności,
b. dla Klientów niezarejestrowanych:
1) dodać Produkt do koszyka i wybrać ilość produktów,
2) wypełnić formularz zamówienia,
3) potwierdzenie złożenia zamówienia,
4) wybór sposób dostawy,
5) wybór sposobu płatności,
II. płatność przez system PayU
a. dla Klientów zarejestrowanych:
1) dodać Produkt do koszyka i wybrać ilość produktów,
2) rejestracja,
3) potwierdzenie złożenia zamówienia,
4) wybór sposobu dostawy,
5) wybór sposobu płatności,
6) płatność,
b. dla Klientów niezarejestrowanych:
1) dodać Produkt do koszyka i wybrać ilość produktów,
2) wypełnić formularz zamówienia,
3) potwierdzenie złożenia zamówienia,
4) wybrać sposób dostawy,
5) wybór sposobu płatności,
6) płatność.
3. Informacje znajdujące się w witrynie Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą dostępnych mechanizmów Sklepu internetowego, składa ofertę zawarcia umowy z APLAUZ, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez APLAUZ przyjęcia zamówienia (potwierdzenia zawarcia umowy) poprzez wysłanie wiadomości na adres e – mail podany przez klienta w formularzu zamówienia.
5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o którym mowa w ust. 3, następuje w terminie 3 dni od momentu prawidłowego złożenia zamówienia zgodnie z ust. 1 pkt. 1 – 5 .
6. Realizacja zamówienia następuje w terminie do 5 dni roboczych od momentu dokonania przez klienta płatności – wpływu środków na rachunek bankowy APLAUZ. W przypadku wyboru opcji „płatność przy odbiorze” w terminie 5 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez APLAUZ.
7. W przypadku braku odpowiedniej ilości Towaru w magazynie, a tym samym braku możliwości realizacji zamówienia w terminie wskazanym w §5 pkt. 6 APLAUZ niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową o tym fakcie, wskazując równocześnie termin w jakim możliwa będzie realizacja złożonego zamówienia. Klient będzie miał wówczas możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia w terminie 2 dni od otrzymania wskazanego maila.


§ 6. CENA I FORMY PŁATNOŚCI
1. Wszystkie ceny Produktów w Sklepie internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
2. Sklep internetowy umożliwia następujące formy płatności:
1) przelew tradycyjny,
2) przelew online w systemie PayU,
3) płatność przy odbiorze.
3. W przypadku wyboru opcji „płatności przelewem tradycyjnym” płatność nastąpi w terminie 5 dni od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.


§ 7. REKLAMACJE
1. APLAUZ zobowiązany jest dostarczyć Klientom Produkty bez wad.
2. W przypadku, gdy dany produkt objęty jest gwarancją APLAUZ poinformuje Klienta o tym fakcie oraz sposobie jej realizacji.
3. Klient ma prawo składać reklamacje dotyczące Produktów. Składanie reklamacji odbywania się:
1) drogą elektroniczną na adres e – mail: sklep@jofel.pl ,
2) w formie pisemnej na adres siedziby APLAUZ: ul. Wrocławska 20/19 41-902 Bytom,
najpóźniej w terminie 2 dni od dnia otrzymania zamówionego Towaru.
4. Przedmiotem reklamacji może być zarzut spełnienia przez APLAUZ świadczenia niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie lub w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności reklamacja może być związana z wadami Towarów objętymi rękojmią lub wadami powodującymi niezgodność Towarów z umową. Zgłoszenie reklamacyjne winno określać dane Klienta oraz zwięzły opis zgłoszonych zastrzeżeń i uwag.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, chyba że podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku APLAUZ zwróci się do Klienta z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji; termin do rozpatrzenia reklamacji liczony będzie wówczas od daty otrzymania stosownych uzupełnień od Klientów.
6. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, APLAUZ poinformuje o tym Klienta, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.


§ 8. DOSTARCZENIE TOWARÓW
1. Klient ma do wyboru następujące sposoby dostawy Towarów:
1) przesyłka kurierska,
2) w niektórych przypadkach istnieje możliwość osobistego odbioru Towaru w siedzibie APLAUZ/sklepie/magazynie – po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru zamówionego Towaru,
2. Koszty dostawy obciążają Klienta. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz ilości (kg/szt.) zakupionego Towaru. W przypadku zamówienia przez Klienta Towaru za łączną kwotę przekraczającą 500 zł brutto dostawa odbywa się na koszt APLAUZ.
3. Sposób i koszt dostawy poza granicę Polski zostaną indywidualnie uzgodnione z Klientem.
4. APLAUZ nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.


§ 9. PRAWO ODSTĄPIENIA
1. Klient może odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy lub odebrania przesyłki (Towar). Odstąpienie od umowy wykonuje się przez złożenie APLAUZ odpowiedniego oświadczenia na piśmie. Wzór oświadczenia dostępny jest poniżej oraz pod adresem: jofel.pl/plik/6,formularz-odstapienia-od-umowy-pdf
(formularz należy wypełnić i odesłać wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
2. Zwracany przez Klienta Towar nie może być uszkodzony lub nosić śladów używania. Zwrot Towarów następuje na koszt Klienta.
3. W przypadku zwrotu Towarów, niezwłocznie po ich otrzymaniu, APLAUZ przeleje na rachunek bankowy Klienta kwotę równą cenie zapłaconej przez klienta wraz z poniesionymi przez niego kosztami dostarczenia Towaru, do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez APLAUZ.


§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. APLAUZ jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego Sklepu internetowego i Serwisu.
2. Dane osobowe zbierane są i przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem oraz w celu zawarcia umowy między APLAUZ, a Klientem oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług APLAUZ. Klient może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie danych także w innym zakresie.
3. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług APLAUZ.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy. Nie jest możliwe korzystnie z usługi dostępu do Artykułów anonimowo lub pod pseudonimem.
6. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych APLAUZ nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji umowy, chyba że Klient wyrazi na to odrębną zgodę.
7. Informacje o udostępnianych przez APLAUZ środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną Klient może uzyskać pod Aresem email: biuro@jofel.pl


§ 11. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. APLAUZ nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z braku możliwości dostępu do Sklepu Internetowego, wynikającego z przyczyn od sprzedawcy niezależnych, siły wyższej, przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Klienta, niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Klienta, niezastosowanie lub naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu.
2. APLAUZ nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego wiadomości elektronicznych (e – mail) jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Klient.

§ 12. INNE POSTANOWIENIA
1. Porozumiewanie się z Klientem odbywa się w następujący sposób:
1) telefonicznie, pod numerem: 32 787 50 42,
2) drogą elektroniczną, pod adresem: biuro@jofel.pl
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827) są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
4. Tytuły paragrafów mają charakter informacyjny i nie stanowią podstawy dla interpretacji Regulaminu.
5. W przypadku stosowania ogólnych warunków umów, regulaminów lub innych wzorców umownych przez Klienta, nie mają one zastosowania do umów zawieranych zgodnie z Regulaminem.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej biuro@jofel.pl , tj. z dniem 16.03.2015 i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z APLAUZ za pośrednictwem Sklepu internetowego.21